ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවිම් ஶ்ரீலஶ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் குருபூசையும் விழாவும்

ஶ்ரீலஶ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் குருபூசையும் விழாவும்

ஶ்ரீலஶ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் குருபூசையும் விழாவும்

ஶ்ரீலஶ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் சபை, ஈழத்துத் திருநெறித் தமிழ் மன்றம்,இந்து வித்தியாவிருத்திச் சங்கம், அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்,இலங்கை சைவநெறிக் கழகம் என்பன இணைந்து இந்துசமய கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன் ஏற்பாடு செய்த ஶ்ரீலஶ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் குருபூசையும் விழாவும் 20-11-2019 திகதி அன்று,புதன்கிழமை, மாலை 4 மணிக்கு பம்பலப்பிட்டி சரஸ்வதி மண்டபத்தில், குருபூசையுடன் ஆரம்பமாகி நடைபெற்றது.

 

குறித்த விழாவில் மாணவர்களின் உரைகள், நடனம், கதாப்பிரசங்கம், சைவப்புலவர் சிவஶ்ரீ தற்புருஷ அனுசானந்த தேசிகர் அவர்களின் சிறப்புச்சொற்பொழிவு என்பன இடம்பெற்றதுடன் . நாவலர் பெருமான்பால் பத்தியுள்ளமுடையவரும் ஓவியங்களால் சிவநெறிக்குத்தொண்டாற்றிக்கொண்டிருப்பவருமான ஓவியர் திரு. மு. பத்மவாசனார் அவர்களுக்கு, ஶ்ரீலஶ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் சைவநெறித் தொண்டு விருது வழங்கிச் சிறப்பிக்கப்பட்டார். இந்நிகழ்வில் இந்துசமய கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் பாடசாலைகளில் நடத்தப்பட்ட சைவசமய வினாவிடைப் பரீட்சையில் சிறப்புப்புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களுக்குரிய பரிசில்களும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டது.