ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවිම් Report on the details of the Designated Officers and Information Officers

Report on the details of the Designated Officers and Information Officers

Division Name Designation Office Address Telephone Number Fax/Email
Designated Officer Mr.Y.Aniruthanan Director

4th Floor,180, T.B Jayah

Mawatha,

Colombo-10

0112552643

011-2552825

 

 

 

 

 

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේInformation Officer
Hindu Education Mrs.K.Hemalogini Asst.Director
0112554278
Accounts Mrs.V.Diroshana Accountant
0112552824
Research Mrs.C.Nimalini Asst.Director
0112553740
Administrator Mrs.D.Thayananthan Administrative officer (Act)
0112554975


Hindu Affairs Mrs.B.Mugunthan Development Officer
0112552641