ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව ප්‍රකාශනය

අපේ ප්‍රකාශන පිළිබඳ විස්තර

වර්ෂය පොතේ නම කතුවරයා
2010
2009 The Divine Exploits of Skandakumara වී. සිවරාජසිංහම් මහතා
2008 මංගල තරිසනම්
ආත්ම විමෝසනම්
එස්. දේවනායගම් මහතා
එස්. දේවනායගම් මහතා
2007 අව්වෙයිකුරල්
භගවත් ගීතා
පර්යේෂණ අංශය
පර්යේෂණ අංශය
2006 ශ්‍රී ලංකා දෙමළ සංස්කෘතිය මහාචාර්ය එස්.පද්මනාදන්
2005 කාන්තපුරාණම් වල්ලියම්මෙයි
තිරුමනපඩලම්
පුරානවිදාගර් එම්. කන්දයියා
2000 ශ්‍රී ලංකා හින්දු සංස්කෘතිය මහාචාර්ය එස්. පද්මනාදන්
1999 පල්ලු ඉලක්කියමුම් පමරර් වල්වියලුම් ආචාර්ය තුරෙයි මනෝහරන්
1998 සුදන්දිර ඉලාංකෛයින් සිරුකදෙයිකල්
1997 Hindu Temples in Batticaloa Vol 1,2
Hindu Temples in Trincomalea
සී.වී. කන්දයියා මහතා
පණ්ඩිත් ආර්. වඩිවේල්
1995 அந்தரேயின் கதைகள் -
சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியல்
මාතලේ සොමු - ආචාර්ය එස් ක්‍රිෂ්ණරාජා
1994 Hindu temples in sri lanka මහාචාර්ය සී. පද්මනාදන්
1992 Nectareous Sentences Bu Swami Gangadharanatha
1991 Sri Lankan Culture
1990 Lectures of Hinduism
Hinduism for Hindus & Non Hindus
1984 Hindu Temples in Sri Lanka
1983 மட்டக்களப்பு சைவக் கோயில்கள்
திருக்கதிh;காமப் பிள்ளைத்தமிழ்
විද්වාන් පණ්ඩිතා
සී. කන්දයියා
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2011 අප්‍රේල් 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:20 )