ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව කෝවිල් නාමාවලිය
කෝවිල් නාමාවලිය
දිස්ත්‍රික්කය කොට්ඨාශය
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය ඛාණ්ඩය
සෙවුම් පද

ලි.ප.අ. නම ලිපිනය
 HA/6/CBO/159  Sri Aatheparaasakthi Temple  262/22, Aluthmaavatyhi Road, Colombo - 15  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/160  Sri Iyswariya Luxmi Temple  11 A, Ramakirishna Estate, Colombo - 6  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/161  Sri Muthumari Amman Temple  318/10, Mathampittya Road, Colombo - 14  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/162  Sri Visnu Temple  162/525, Kimpula Ela, Mathampiddiya Road, Colombo - 15  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/163  Arulmihu Nagapoosani  26/18 A, Fernando Road, Colombo - 06  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/164  Sri Durka Temple  460/15C, Baudhdhaloka Mawatha, Colombo - 07  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/165  Sri Papathi Amman Temple  143/11, Bandaranayake Mawatha, Colombo - 12  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/166  Sri Karumari Amman Temple  48/1, G. Perera Mawathai, Kolannawa  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/167  Arulmihu Sri Muthumari Amman Temple  431/A, Verugala Estate, Puwakpitiya  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/CBO/168  Sri Koneshwari Maha Davi Temple  38, 42nd Lane, Colombo - 06  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/GA/01  Galle Sivan Temple, (Sri Meenadchi Antheswarar Temple Pari palana Sabai)  06, Flower Garden St, Galle  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/GA/02  Sri Kathirvelayutha Swami Temple, (Kathiresan Temple)  40, Colombo St, Kaluwella, Galle  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/GA/03  Sri Muthumari Amman Temple  Kadanthela Estate, Alpitiya,  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/GA/04  Sri Muthumari Amman Temple  Thalanga Estate B.S.T. Div, Nakiyadeniya, Galle  වැඩි විස්තර සඳහා
 HA/6/GA/05  Sri Muthumari Amman Temple  Thalanga Estate, 90, Ekkam Div, Nakiyadeniya  වැඩි විස්තර සඳහා