நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு ஆசிரம விபரகோத்து
ஆசிரம விபரகோத்து
மாவட்டம் பிரிவு
கிராம உத்தியோகத்தர் ஆசிரம வகை
திறவுச்சொல்
ஆசிரமத்தின் பெயர் : Sri Kathirvelayutha Swami Temple, (Kathiresan Temple)
பதிவு இலக்கம் : HA/6/GA/02
பதிவு திகதி : 1990-10-18
முகவரி : 40, Colombo St, Kaluwella, Galle
தொலைபேசி :
மின்னஞ்சல் : 0